Sermons

Home / Sermons

07/19/20: Mọi Sự Hiệp Lại Làm Ích!- Mục sư Bùi Đức Nguyên
07/18/20: Do Not Wage War After The Flesh! – Pastor Nguyen Bui

08/31/2020: Warrior Spirit Fear No Evil! 

08/30/2020: Ngài Là Hình Ảnh Của Đức Chúa Trời (P2) – Pastor Nguyen Bui

08/30/2020: Ngài Là Hình Ảnh Của Đức Chúa Trời (P1) – Pastor Nguyen Bui

09/14/2020: Ta, Chúa Jesus, Sẽ Trở Lại Đem …(P1)

09/14/2020: Ta, Chúa Jesus, Sẽ Trở Lại Đem (P2)

09/14/2020: The Sole Of Your Feet Will Tread (P1)

09/14/2020: The Sole Of Your Feet Will Tread (P2)

07/27/2020: The Warriors Of Jesus Christ (Part 1)

07/27/2020; The Warriors Of Jesus Christ (Part 2)

10/18/2020: Ta Sẽ Trở Lại – Nhận Diện Christ Và Tiên Tri Giả (P1)

10/18/2020: Ta Sẽ Trở Lại – Nhận Diện Christ Và Tiên Tri Giả (P2)

11/09/2020: Nếu Ngươi Làm Thinh Trong Lúc Này (P1)

11/09/2020: Nếu Ngươi Làm Thinh Trong Lúc Này (P2)

11/16/2020: Sự Giải Cứu Lạ Lùng – Cá Nhân (P1)

11/16/2020: Sự Giải Cứu Lạ Lùng – Cá Nhân (P2)

11/22/2020: Sự Giải Cứu Kỳ Diệu – Dân Tộc (P1)

11/22/2020: Sự Giải Cứu Kỳ Diệu – Dân Tộc (P2)

11/29/2020: Nỗi Đau Đớn Thành Niềm Vui Mừng (P1)

11/29/2020: Nỗi Đau Đớn Thành Niềm Vui Mừng (P2)

12/06/2020: Immanuel – Trước Khi Giáng Thế (P1)

12/06/2020: Immanuel – Trước Khi Giáng Thế (P2)

12/13/2020: IMMANUEL – Đấng “Ta Là” (P1)

12/13/2020: IMMANUEL – Đấng “Ta Là” (P2)

12/20/2020: IMMANUEL – Đấng Mêsia Nói Về Mình (P1)

12/20/2020: IMMANUEL – Đấng Mêsia Nói Về Mình (P2)

12/27/2020: IMMANUEL – Các Môn Đồ Xưng Đấng Mêsia Là (P1)

12/27/2020: IMMANUEL – Các Môn Đồ Xưng Đấng Mêsia Là (P2)

01/05/2021: Biết, Tin, Và Luôn Nhớ Mình Là Ai! (P1)

01/05/2021: Biết, Tin, Và Luôn Nhớ Mình Là Ai! (P2)

01/10/2021: Chúa Là Nơi Ở Của Chúng Tôi (P1)

01/10/2021: Chúa Là Nơi Ở Của Chúng Tôi (P2)

01/17/2021: Đấng Mêsia Ngồi Đợi Bệ Chân Ngài (P1)

01/17/2021: Đấng Mêsia Ngồi Đợi Bệ Chân Ngài (P2)

01/24/2021: Đấng Mêsia Phải Cầm Quyền (P1)

01/24/2021: Đấng Mêsia Phải Cầm Quyền (P2)

01/31/2021: Chúa Thể Nào Thì Chúng Ta Thể Ấy (P1)

01/31/2021: Chúa Thể Nào Thì Chúng Ta Thể Ấy (P2)

02/07/2021: Chúa Khiến Được Ơn Và Thương Xót (P1)

02/07/2021: Chúa Khiến Được Ơn Và Thương Xót (P2)

02/14/2021: Con Sẽ Được Ơn Và Khôn Ngoan Thật (P1)

02/14/2021: Con Sẽ Được Ơn Và Khôn Ngoan Thật (P2)

02/21/2021: Ngài Đã Chọn Chúng Ta Trong Đấng Christ (P1)

02/21/2021: Ngài Đã Chọn Chúng Ta Trong Đấng Christ (P2)

02/28/2021: Được Cứu Chuộc Bởi Huyết Ngài (P1)

02/28/2021: Được Cứu Chuộc Bởi Huyết Ngài (P2)

03/07/2021: Trong Đấng Christ Ta Được Dự Phần Kế Nghiệp

03/14/2021: Trong Đấng Christ Ta Đã Tin Và Được Ấn Chứng 

03/21/2021: Đấng Christ Đã Chuộc Chúng Ta Khỏi Rủa Sả

03/28/2021: Đấng Mêsia Được Xưng Là Tiên Tri, Vua, Thầy Tế Lễ 

04/02/2021: Đêm Thương Khó

04/04/2021: Gặp Gỡ Đấng Đã Sống Lại! 

04/11/2021: Đấng Christ Sống Lại – Khởi Đầu Mới 

04/18/2021: Đấng Yêu Thương Lấy Huyết Mình Rửa Tội Ta (P1)

04/18/2021: Đấng Yêu Thương Lấy Huyết Mình Rửa Tội Ta (P2)

04/25/2021: Ta Là Đấng Sống, Đã Chết, Nay Sống Đời Đời ( P1)

04/25/2021: Ta Là Đấng Sống, Đã Chết, Nay Sống Đời Đời (P2)

05/02/2021: Sự Ban Cho Và Kêu Gọi Của Chúa (P1)

05/02/2021: Sự Ban Cho Và Kêu Gọi Của Chúa (P2)

05/10/2021: Naomi Người Mẹ Trong Kế Hoạch Cứu Rỗi (P1)

05/10/2021: Naomi Người Mẹ Trong Kế Hoạch Cứu Rỗi (P2)

05/16/2021: Hãy Nhìn Xem Chúa Jesus (P1)

05/16/2021: Hãy Nhìn Xem Chúa Jesus (P2)

05/24/2021: Đức Thánh Linh Đấng Giúp Khôi Phục

05/30/2021: Giô-Sép – Hình Bóng Sự Khôi Phục (P1)

05/30/2021: Giô-Sép – Hình Bóng Sự Khôi Phục (P2) 

06/06/2021: Khi Chúa Phục Hồi (P1)

06/06/2021: Khi Chúa Phục Hồi (P2)

06/13/2021: Chúa Chiến Cự Cho, Hãy Yên Lặng

06/20/2021: Tấm Lòng Của Cha (P1)

06/20/2021: Tấm Lòng Của Cha (P2)

06/27/2021: Đấng Đã – Đang – Sẽ Mở Lối

07/04/2021: Mọi Ơn Lành Và Qùa Trọn Vẹn (P1)

07/04/2021: Mọi Ơn Lành Và Qùa Trọn Vẹn (P2)

07/18/2021: Hãy Tin Đến Đức Chúa Trời

07/25/2021: Đức Tin Hay Nghi Ngờ 

08/01/2021: Đức Tin Và Vâng Lời 

08/08/2021: Đời Sống Phục Hồi – Transformed Life

09/20/2021: Di Sản Cho Con (Leaving a Spiritual Legacy)

10/13/2021: Pastor Appreciation Celebration – Oct 10, 2021

10/29/2021: Nhân Chứng Đầy Quyền Năng – Thầy Nguyễn Lê Ân Tứ

10/31/2021: Dance in the Holy Spirit – Dr. Andy Wang

11/01/2021: Múa trong Thánh Linh – phần 1 với Dr. Andy Wang

11/07/2021: Worship Service 11/07/2021

11/14/2021: Sunday Worship 11/14/2021- Mục sư Bùi Đức Nguyên

11/21/2021: Sứ Điệp Ngày Tạ Ơn – Mục Sư Bùi Đức Nguyên