Tithe/ Offering (Dâng Hiến)

Home / Tithe/ Offering (Dâng Hiến)

You can give via these options/ Qúi vi có thể dâng hiến qua cách sau đây:
1) Zelle: (408) 644-1354
2) Check: Payable to SCCOG

Mailing Address: 3394 Norwood Ave, San Jose, CA 95148