Contact Us

Home / Contact Us

Hội Thánh Shekinah Christian Church Of God (SCCOG)

Mục sư quản nhiệm Bùi Đức Nguyên

Đại chỉ mới của HT / New Address: 801 Hellyer Ave., San Jose CA, 95111

Giờ Thờ Phựơng / Sunday Worship Service Time: 2:00 PM
Phone: 408-644-1354
Email: shekinahsj20@gmail.com