About us

Home / About us

Hội Thánh Shekinah được bắt đầu với cộng động người việt tị nạn và di dân tại thành phố San Jose và nối tiếp xây dựng với thế hệ trẻ trong địa phương. Thờ phượng trong tiếng Việt và tiếng Anh (English) . Thờ phượng trong tiếng Anh dành cho mọi nhóm người trong cộng đồng. Hội thánh thi hành đại mạng lệnh môn đệ hóa cộng đồng địa phương và hỗ trợ công việc Chúa trong các nước khác nhất là tại Việt Nam. Hội Thánh tạo cơ hội cho mọi môn đồ kinh nghiệm Chúa cách sâu nhiệm, trong sự dẫn dắt của Thánh Linh, để sống đắc thắng và trở thành chứng nhân có uy quyền trong Chúa!

Sinh Hoạt Hội Thánh/Church’s Activities

Thờ phượng
Học lời Chúa và cầu nguyện chung

thong congSummer
winter